Krediti

U cilju obezbjeđenja kvalitetne finansijske podrške klijentima, BOR banka je svoju strategiju poslovanja bazirala na širokoj ponudi kredita prilagođenih različitim potrebama korisnika ovisno o namjeni, roku, bonitetu klijenta i kvalitetu instrumenata obezbjeđenja kredita.

 

NENAMJENSKI KREDITI

KRATKOROČNI NENAMJENSKI KREDIT

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim primanjima, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: KM 500-40.000

Valuta: KM

Rok otplate: do 12 mjeseci

Kamatna stopa: 5,00% godišnje (fiksna); EKS* od 7,08%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Instrumenti obezbjeđenja:

 • administrativna zabrana korisnika kredita, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje

Isplata: kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

 

DUGOROČNI NENAMJENSKI KREDIT

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim primanjima, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: KM 2.000-40.000

Valuta: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a

Rok otplate: preko 1 do 8 godina

Kamatna stopa: 

 • 7,00% godišnje (fiksna); EKS* od 7,52%, ili
 • 6,50% godišnje (fiksna) za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun otvoren u Banci zadnjih 6 mjeseci u kontinuitetu; EKS* od 6,84%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Instrumenti obezbjeđenja:

 • za sve iznose kredita i rokove otplate: adminstrativna zabrana korisnika kredita, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom, Polica osiguranja korisnika kredita vinkulirana u korist Banke uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje i/ili sudužništvo

Isplata: kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

 

ZAMJENSKI KREDIT

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima koje namjerava zatvoriti postojeće kreditne obaveze koje ne smiju biti u lošijoj kategoriji od B u Banci ili drugim finansijskim institucijama i sa otplaćenih min. 12 anuiteta po otplatnom planu postojećih kreditnih obaveza koje se zatvaraju novim zaduženjem, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: KM 1.000-100.000

Valuta: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a

Rok otplate: preko 1-10 godina

Kamatna stopa: 

 • 7,00% godišnje (fiksna); EKS* od 7,47%, ili
 • 6,50% godišnje (fiksna) za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun otvoren u Banci zadnjih 6 mjeseci u kontinuitetu; EKS* od 6,81%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Instrumenti obezbjeđenja:

a) Za iznose kredita do 40.000KM i sve rokove otplate:

 • administrativna zabrana korisnika kredita
 • saglasnost o zapljeni
 • trajni nalog
 • mjenica s mjeničnom izjavom
 • Polica osiguranja korisnika kredita vinkulirana u korist Banke uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje i/ili sudužništvo

b) Za iznose kredita preko 40.000KM i sve rokove otplate:

 • hipoteka u omjeru 1,5:1 u odnosu na iznos kredita uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje
 • administrativna zabrana
 • saglasnost o zapljeni
 • trajni nalog
 • mjenica s mjeničnom izjavom

Isplata: Min. 50% kredita se usmjerava na zatvaranje postojećih kreditnih obaveza, a preostali  dio se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci.

Max. iznos kredita za isplatu u gotovini može biti do iznosa KM 40.000.

STAMBENI KREDITI

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim primanjima, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: KM 20.000-250.000 *

*Iznos kredita može biti uvećan za iznos do KM 10.000 u odnosu na kupoprodajnu cijenu koja se isplaćuje iz kreditnih sredstava; za navedeni iznos nije potrebno dokazivati namjenu

Valuta: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a

Rok otplate:

  Kupovina i izgradnja stambene jedinice   do 20 godina
  Refinansiranje postojećih obaveza/stambeni kredit   do 20 godina
  Adaptacija i rekonstrukcija stambene jedinice   do 10 godina
  Kupovina poslovnog prostora   do 10 godina

Kamatna stopa: 6,00% godišnje (fiksna); EKS* od 6,30%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Instrumenti obezbjeđenja:

 • Za iznose kredita do 40.000KM i sve rokove otplate: administrativna zabrana korisnika kredita, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom, Polica osiguranja korisnika kredita vinkulirana u korist Banke uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje i/ili sudužništvo
 • Za iznose kredita preko 40.000KM i sve rokove otplate: hipoteka u omjeru 1,5:1 u odnosu na iznos kredita uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje, administrativna zabrana korisnika kredita, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom

Isplata:

 • Kupovina nekretnine/stambene jedinice/poslovnog prostora: Banka uplaćuje cijenu na račun prodavca nakon konstituisanja instrumenta obezbjeđenja. Isplata dijela kredita do max. KM 10.000 na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci.
 • Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija nekretnine: Kredit se isplaćuje na račun izvođača radova po računu za  građevinski materijal u vrijednosti do max. 75% iznosa kredita, a preostali dio u gotovini ili na račun korisnika kredita otvoren u Banci za ostale nepredviđene troškove nastale u toku izvođenja radova. Rok za iskorištenje kredita je 90 dana od prve tranše.
 • Refinansiranje postojećih obaveza: Kreditnim sredstvima se zatvaraju postojeće obaveze po stambenom kreditu u Banci/drugim poslovnim bankama.

KREDITI ZA OBRAZOVANJE

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH koje je upisano na redovan/vanredan dodiplomski/postdiplomski studij na jednoj od Visokoškolskih ustanova u BiH, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Namjena kredita: plaćanje troškova školarine na Visokoškolskoj ustanovi

Iznos kredita:

 • Krediti bez grace perioda: 500-20.000 KM
 • Krediti sa grace periodom: 5.000-40.000 KM

Valuta:

 • Kratkoročni krediti: KM
 • Dugoročni krediti: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a

Rok otplate:

 • Krediti bez grace perioda: do 5 godina
 • Krediti sa grace periodom: do 12 godina

Grace period: do 5 godina

Kamatna stopa:

 • Krediti bez grace perioda: 5,35% godišnje (fiksna), EKS od 5,92%
 • Krediti sa grace periodom: 7,00% godišnje (fiksna), EKS od 7,39%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Instrumenti obezbjeđenja: Sudužnik je obavezan ukoliko tražilac kredita nije u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.

 • Za sve iznose kredita i rokove otplate: administrativna zabrana korisnika kredita, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom, Polica osiguranja života korisnika kredita/sudužnika vinkulirana u korist Banke za cijeli period otplate kredita uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje

Za kredite sa grace periodom obavezno je da korisnik kredita, odnosno sudužnik za cijeli period otplate usmjeri redovna mjesečna primanja na tekući račun otvoren u Banci.

Isplata: kredit se isplaćuje na transakcijski račun Visokoškolske ustanove u BiH

KREDIT ZA KUPOVINU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: KM 5.000-200.000

Valuta: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a

Rok otplate: do 7 godina

Kamatna stopa: 6,95% godišnje (fiksna); EKS* od 7,51%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Instrumenti obezbjeđenja:

 • Za iznose kredita do 40.000 KM i sve rokove otplate: administrativna zabrana, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom, zalog vrijednosnih papira 2:1 (npm., trguje se na SASE), polica osiguranja korisnika kredita vinkulirana u korist Banke uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje i/ili sudužništvo
 • Za iznose kredita preko 40.000 KM i sve rokove otplate: hipoteka u omjeru 2:1 u odnosu na iznos kredita uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje, administrativna zabrana, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom
Isplata: kredit se isplaćuje na račun profesionalnog posrednika/brokerske kuće sa kojom klijent ima zaključen ugovor za kupoprodaju vrijednosnih papira, po realizaciji naloga za kupovinu na SASE i prijemu obračuna obavljene transakcije

KREDIT ZA KUPOVINU VOZILA

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:

 • nova vozila: 15.000-40.000KM
 • polovna vozila: 10.000-20.000KM

Učešće:

Min. vlastito učešće Korisnika kredita u kupoprodajnoj cijeni vozila Kupoprodajna cijena vozila
20% do 30.000KM
30% preko 30.000-50.000KM
50% preko 50.000-70.000KM

Valuta: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a

Rok otplate:

 • nova vozila: do 7 godina
 • polovna vozila: do 5 godina

Kamatna stopa: 

 • nova vozila: 7,97% (fiksno) godišnje; EKS* od 8,61%
 • polovna vozila: 8,47% (fiksno) godišnje; EKS* od 9,27%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Instrumenti obezbjeđenja:

 • Za sve iznose kredita i rokove otplate: administrativna zabrana, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom, založno pravo na pokretnu imovinu koja je predmet kupovine, polica kasko osiguranja vozila koje je predmet kupovine za cijeli period otplate kredita, uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje.

Isplata: kredit se isplaćuje na transakcijski račun prodavca vozila

HIPOTEKARNI KREDIT

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: KM 20.000-100.000

Valuta: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a

Rok otplate: Preko 1 do 10 godina

Kamatna stopa: 8,00% godišnje (fiksna); EKS* od 8,54%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Instrumenti obezbjeđenja:

 • hipoteka u omjeru 2:1 u odnosu na iznos kredita uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje
 • polisa osiguranja založene nekretnine vinkulirana u korist Banke za cijeli period otplate kredita
 • administrativna zabrana korisnika kredita
 • saglasnost o zapljeni
 • trajni nalog
 • mjenica sa mjeničnom izjavom

Isplata: kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

KREDIT NA OSNOVU NAMJENSKOG DEPOZITA 100%

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima i uplaćenim namjenskim depozitom u Banci u vrijednosti 100% traženog iznosa kredita, a u skladu sa osnovnim kreiterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: do KM 200.000

Iznos namjenskog kredita se ne može obezbijediti iz sredstava odobrenog kredita. Namjenski depozit može biti i na treće lice.

Valuta: KM (valutna klauzula vezana za promjenu EUR-a se primjenjuje za sve kredite obezbjeđene namjenskim depozitom u EUR)

Rok otplate: do 10 godina

Kamatna stopa: 2,85% godišnje (fiksna); EKS* od 2,89%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Instrumenti obezbjeđenja:

 • trajni nalog
 • namjenski depozit 100%

Isplata: kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

Oslobađanje namjenskog depozita: Sa mogućnošću djelimičnog oslobađanja depozita u toku otplate do visine neotplaćenog kredita.

KREDITI ZA PENZIONERE

KRATKOROČNI  KREDIT

Korisnik kredita može biti svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima ostvarenim po osnovu penzije/invalidnine koji na datum dospjeća kredita ne može imati više od 70 godina starosti, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: od KM 500-5.000

Valuta: KM

Rok otplate: do 12 mjeseci

Kamatna stopa: 5,00% godišnje (fiksna); EKS* od 7,08%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Instrumenti obezbjeđenja:

 •  Za sve iznose i rokove otplate: administrativna zabrana korisnika kredita, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje

Isplata: kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

 

DUGOROČNI KREDIT

Korisnik kredita može biti svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima ostvarenim po osnovu penzije i koji na datum dospjeća kredita ne može imati više od 70 godina starosti, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: od KM 2.000-10.000

Valuta: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a

Rok otplate: preko 1 do 5 godina

Kamatna stopa: 6,50% godišnje (fiksna); EKS* od 7,14%

*obračunata EKS na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate kredita

Instrumenti obezbjeđenja: 

 • Za sve iznose i rokove otplate: administrativna zabrana korisnika kredita, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom, Polica osiguranja korisnika kredita vinkulirana u korist Banke uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje i/ili sudužništvo

Isplata: kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

ODGOĐENO PLAĆANJE

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade, izuzev gdje je s prodavcem robe/pružaocem usluga ugovoren poseban kriterij.

Namjena kredita: Namjenski kredit za kupovinu robe/plaćanje usluga

Iznos kredita: do 3.000KM

Valuta: KM

Rok otplate: do 3 godina

Kamatna stopa: Posebno se (pojedinačno) ugovara s prodavcem robe/pružaocem usluga

Provizija: Posebno se (pojedinačno) ugovara s prodavcem robe/pružaocem usluga

Instrumenti obezbjeđenja: Posebno se (pojedinačno) ugovara s prodavcem robe/pružaocem usluga

Isplata: Na transakcijski račun prodavca robe/pružaoca usluge

Kreditna dokumentacija

Uz popunjen i ovjeren zahtjev za kredit potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • kopiju lične karte (tražilac kredita, sudužnici, jemci);
 • kopiju CIPS prijave mjesta boravka ne stariju od 6 mjeseci (tražilac kredita, sudužnici, jemci);
 • dokaz o redovnim primanjima za zadnja 3 mjeseca (tražilac kredita, sudužnici, jemci);
 • kopiju dva zadnja režijska računa (tražilac kredita).

Za zaposlenike preduzeća koja su po obliku organizacije d.o.o. potrebna je i dodatna dokumentacija:

 • rješenje o registraciji preduzeća;
 • bilans stanja i bilans uspjeha za posljednja dva obračunska perioda;
 • karton deponovanih potpisa;
 • specifikacija isplate plata (ovjerena u Poreskoj upravi) za posljednja tri mjeseca;
 • M2 obrazac.

Pored gore navedenog, pri apliciranju za „Stambeni kredit“ neophodno je dostaviti:

 • ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren od strane notara.

Pri apliciranju za „Kredit za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju nekretnine“ neophodno je dostaviti:

 • predračun/račun izvođača radova

Ukoliko je, kao instrument obezbjeđenja, ponuđeno založno pravo na nekretnini potrebno je dostaviti:

 • dokaz o vlasništvu nad nekretninom (ZK izvadak ne stariji od 7 dana);
 • procjenu vrijednosti nekretnine od strane ovlaštenog procjenitelja (ne stariju od 6 mjeseci);
 • poresko uvjerenje (ne starije od 7 dana).

Pri apliciranju za „Robni kredit“ potrebno  je dostaviti:

 • predračun/račun prodavca.

 Zahtjev za kredit

 Spisak dokumentacije koja je potrebna za analizu kreditnog zahtjeva

Opšti uslovi kreditiranja stanovništva

Informacioni list za kratkoročni nenamjenski kredit

Informacioni list za dugoročni nenamjenski kredit

Informacioni list za zamjenski kredit

Informacioni list za stambeni kredit

Informacioni list za kredit za obrazovanje bez grace perioda

Informacioni list za kredit za obrazovanje sa grace periodom

Informacioni list za kredit za kupovinu vrijednosnih papira

Informacioni list za kredit za kupovinu vozila - nova vozila

Informacioni list za kredit za kupovinu vozila - polovna vozila

Informacioni list za hipotekarni kredit

Informacioni list za kredit na osnovu namjenskog depozita 100%

Informacioni list za kratkoročni kredit za penzionere

Informacioni list za dugoročni kredit za penzionere

Informacioni list za odgođeno plaćanje